מסע לעתיד מתוק 2014

1


כתב הצהרה והתחייבות

הנני מאשר, מצהיר ומתחייב כדלקמן:

·      לא תותר כניסת אופניים n למיני ישראל 

  פניתי למארגנים להלן: "מארגני האירוע" בבקשה להשתתף באירוע האופניים המתקיים בתאריך 17.10.2014  מארגני האירוע הסכימו שאשתתף כפוף לתנאים המפורטים בסעיפים הבאים.

·      בררתי היטב במה כרוכים ספורט הרכיבה על האופניים והרכיבה במסלול העממי  לרבות הסיכונים והנזקים שעלולים להיגרם לי כתוצאה מכך וברור לי היטב שפעילות הרכיבה על אופניים היא בעלת סיכון ועלול להיגרם למשתתפים בה וגם לי נזק, לרבות נזקי גוף, פציעה ואף מוות.

·      בהיותי מודע/ת לכל הסיכונים הכרוכים ברכיבה על אופניים, אני נוטל/ת על עצמי סיכונים אלה מרצון ובוחר/ת להשתתף באירוע " מסע לעתיד מתוק 2014 ", למרות הסיכונים.

·      אני מקבל/ת על עצמי אחריות מלאה לכל נזק שיגרם לי במהלך התחרות בכל מקום, לרבות נזק גופני, פציעה, מוות ו/או נזק לרכוש )להלן: "הנזק"(.

·      הנני מוותר/ת, ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל טענה ו/או זכות תביעה מכל סוג שהוא כלפי מארגני האירוע  ו/או מנהלים מטעמם ו/או עובדיהם ו/או שולחיהם ו/או עובדים באירוע ו/או מנהלים בתחרות ו/או שלוחי האירוע כל הנ"ל בסעיף זה יקראו להלן: "מארגני האירוע"

·      הנני מתחייב/ת להחזיר למארגני התחרות ו/או לשפות אותם בגין כל סכום אותם ישלמו ו/או בגין כל חיוב בו יחויבו בקשר לכל נזק, כהגדרתו לעיל, שייגרם לי. את התחייבותי זו אקיים תוך 7 ימים מיום התשלום ע"י מארגני התחרות ו/או מי מהם או מיום חיובם, המועד המוקדם מבין השניים.

·      הנני מצהיר/ה כי אני בריא/ה במצב גופני טוב וכשיר/ה לרכב על אופניים ומתחייב/ת להודיע למארגני האירוע על כל שינוי במצבי הבריאותי או בכושרי. כ"כ הנני מצהיר/ה כי לא אשתתף בתחרות כאשר לא אהיה כשיר/ה לחלוטין לרכב על אופניים, לרבות אם אהיה תחת השפעת אלכוהול, סמים או השפעה מפריעה אחרת.

·      מוסכם עלי שהמארגנים או מי מטעמם רשאים להשתמש בתמונות שלי לפני , במהלך ולאחר האירוע לצורכי פרסום ויחסי ציבור ללא תמורה ומאשר בזאת חשיפה בפני הציבור של   התמונות.

·      רוכבי האופניים יקפידו על הוראות המארגן והמשטרה .

·      חובת חבישת קסדה חלה על כל משתתפי המסע במשך כל זמן הרכיבה .

·      אין להשליך בקבוקי מים או כל פסולת אחרת לשולי הדרך.

·      אסורה הרכיבה במקומות בהם מצוין האיסור .

·      בעצם יציאתי לרכיבה, הריני מצהיר כי קראתי, הבנתי ואני מקבל עלי במלואו את כל האמור במסמך זה.

·      נרשם מתחת לגיל 11 הרשמה ותקנון באחריות ההורים או מי מטעמו . 

אני הח"מ מאשר\ת בזאת שקראתי ואישרתי את התקנון


מדיניות ביטולים: 


ניתן להודיע על ביטול השתתפות ולקבל זיכוי על התשלום בניכוי דמי ביטול של 25 ש"ח עד ל 12.10.2014 בשעה 17:00. 
בקשות ביטול יש למלא דרך הטופס הבא: 
https://www.znook.co.il/ChangeRequest.aspxתקנון השתתפות


  

Ver 16.8.1  |  Znook by Prodonet  |  2006-2019 צור קשר