מרוץ יובל ה-2 ע"ש יובל תל-ניר

18/11/2016

 

לכל פנייה ושאלה - בעמוד הפייסבוק או  merutzYTN@gmail.com

 

כתב שחרור \ הצהרת בריאות \ תנאי השתתפות לארוע

 

מרוץ יובל 2016

)להלן "התחרות"(

בהרשמתי למרוץ אני מצהיר/ה בזאת :

-   אני מבין/מבינה שהשתתפותי במרוץ מותנית בחתימה על מסמך זה ומסירתו למארגנים.

-   ההשתתפות במרוצים מותרת לרצים ורצות המקיימים אימונים סדירים, מצויים במעקב רפואי, בריאים      וכשירים לריצה בלבד. רצים ורצות אשר אינם עומדים בתנאים אלו מנועים מלהשתתף במרוץ. כל חריגה      מהנחיות אלו הינה באחריותו המלאה של המשתתף או המשתתפת בלבד.

-   כל הפרטים שמסרתי בעת הרשמתי לאירוע וביניהם: תאריך לידה, מגדר ומספר טלפון מדויקים.

-   אני בריא/ה וכשיר/ה פיסית ונפשית למרוץ והתאמנתי לקראתו כנדרש.

-   אעדכן את המארגנים על כל שינוי שחל במצבי הבריאותי מיום החתימה על מסמך זה ועד ליום המרוץ      בפועל.

-   אני מודע/ת לעובדה כי מדובר בפעילות שכרוכה במאמץ גופני ונפשי, ובסכנות שונות, שכוללות בין היתר      חו"חפציעה חבלה או מוות.

-   אני מודע/ת היטב למסלול, לאופיו ולתקנון האירוע.

-   בחרתי מרצוני החופשי להשתתף במרוץ.

-   אני מבין/מבינה כי המארגנים לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו, שיגרם לי או לכל אדם אחר, לרבות נזקי      רכוש גוף ונפש, שיגרמו לי לפני התחרות, במהלכה או לאחריה.

-   אין לי ולא יהיו לי כל תביעות מכל סוג שהוא, כלפי הפקת הארוע \ נותני החסויות \ מערכת מרוץ יובל \      עובדיה שליחיהם \ נציגיהם \ ו/או כל מי שמעורב במישרין או בעקיפין בתחרות (להלן "המארגנים").

-   אני מבין/מבינה שפעילות ספורטיבית מצריכה שתיה מרובה לפני אחרי ובמהלך הארוע ואקפיד לעשות כן

-   כל הפרטים שמסרתי בעת הרשמתי לאירוע וביניהם מדויקים

-   אני מכיר/מכירה בזכותם של המארגנים למנוע או לפסול את השתתפותי, מכל סיבה, כפי שימצאו לנכון

-   אמלא את כל ההוראות, התקנות והדרישות שהמארגנים יחליטו עליהן לפני התחרות במהלכה ולאחריה

-   מוסכם עלי שהמארגנים ומי מטעמם ו/או נציגיהם, רשאים להשתמש בצילומים שלי במהלך התחרות לצרכים      של פרסום, קידום מכירות או שיווק, וללא תמורה.

-   אני מבין/מבינה כי למארגנים שמורה הזכות לשנות את תאריך הארוע או את סידוריו הלוגיסטיים בהתאם      לשיקולים מהשטח.

-   אמלא את כל ההוראות, התקנות והדרישות שמופיעות כאן וגם את כל ההוראות שהמארגנים יחליטו עליהן      לפני האירוע במהלכו או לאחריו.

-   ביטול האירוע ו/או שינוי מתווה האירוע ו/או כל שינוי אחר בניגוד למפורסם כתוצאה מאירוע כח עליון, לא      יהווה הפרה של ההסכם מצד המפיקה ו/או המארגנים והרוכש/המשתתף לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או החזר      כספי. המפיקה ו/או המארגנים יאפשרו קיום אירוע חלופי, במידת האפשר, במועד אחר (25/11/16) ככל           שיתאפשר, ובכפוף לכך שאין גורם המונע זאת והכל לשיקול דעתה הבלעדי של המפיקה ו/או המארגנים.           בתקנון זה "אירוע כוח עליון" משמעו – כל גורם אשר אין למפיקה/מארגנים שליטה עליו, לרבות בכל מקרה      של תנאי מזג אוויר אשר אינם מתאימים לקיום האירוע , דחיית/ביטול האירוע עקב מלחמה, שביתה או      השבתה, ו/או כוח עליון ו/או מגבלה חיצונית אחרת שהוטלה על המפיקה/המארגנים ו/או על ידי רשות      מוסמכת, מצב חירום או פעולת טרור, מתקפות טילים, פיגועים, אסונות טבע, פעולות ממשלה מיוחדות      וכיו"ב, ואשר יש בו בכדי למנוע או לשבש את קיום האירוע, ולעניין זה "למנוע או לשבש" לרבות כתוצאה      מאבל לאומי ו/או מאווירה ציבורית שלילית אשר לא מתאימים לפעילות ולמהותה.


   ביטול השתתפות ושינוי מקצה: בקשות יתקבלו על גבי טופס זה בלבד

       * שינוי מקצה - ללא עלות.

       * ביטול הרשמה - עמלת ביטול 19 ש"ח עד שבוע טרם האירוע (11/09/2016 08:00). לאחר מכן מחיר מלא.