Challenge 24 2018

15/03/2018

תקנון Challenge 24

מהות האירוע:

Challenge 24-הינו קונספט חדש של מרוץ שליחים אתגרי שבו במשך 24 שעות מתחרים הצוותים לא רק אחד נגד השני אלא בעיקר נגד השעון במטרה לצבור מקסימום הקפות. הריצה היא במסלול מעגלי הנפרס ע"פ 11.5 קילומטרים לאורך נופי המדבר הקסומים של ארץ אבותינו, מסלול שברובו שבילי עפר וכורכר, בין הקפה אחת לשנייה שוהים הרצים באזור ההחלפות במתחם המפנק  בניצנה הכולל: מתחם אוהלים, בריכת שחיה  מחוממת,  מוזיקה, פוייקה ועוד.

חלוקה למקצים 

חלוקה למקצים מבוצעת בעת הרישום, לאחר הרישום לא ניתן לשנות מקצה אלא באישור המארגנים ובביצוע ההתאמות הנדרשות, החל משבועיים לפני המרוץ לא ניתן לבצע שינויים.

המקצים הינם:

       רץ יחיד 24 שעות

       רץ יחיד 12 ששעות

       זוגות

       רביעיות

       שמיניות

חוקי המרוץ

1.     זמן אחרון ליציאה להקפה נוספת הינו 23:30 שעות  מרגע הזינוק, (לאחר 23:30 לא ניתן לצאת להקפה נוספת)

2.     הקבוצה המנצחת בקטגוריה היא הקבוצה שביצעה את מספר ההקפות הגדול ביותר, במידה ויש שתי קבוצות עם מספר הקפות זהה הקבוצה שביצעה זאת בזמן קצר יותר תוגדר כמנצחת

3.     החלפה ניתן לבצע אך ורק בנקודת ההחלפה לאחר רישום

4.     הריצה היא רק במסלול המסומן בלבד

5.     כל רץ חייב לבצע לפחות 2 הקפות במשך ה 24 שעות

6.     חובה לרוץ עם צ'יפים על היד / על הגוף

7.     אין להחליף צ'יפים בין קבוצות

8.     בסוף כל הקפה חובה להירשם במזכירות  ורק אח"כ יבוצע החילוף

9.     ניתן להחליף את סדר הרצים אך לא להוסיף רצים( רצים שלא ברשימה )

10. חובה לענוד את מספר הקבוצה על החולצה מלפנים

11. יש להתנהג בכל זמן המרוץ בהתנהגות ספורטיבית

12. ההשתתפות הינה מגיל 18 ומעלה


 

 

כללי התנהגות במתחם

1.     איסור מוחלט על לכלוך המסלול 

2.     חובה  לשמור על ניקיון המאהל

3.     יש לבנות אוהלים אך ורק במקום המיועד לך

4.     אין להדליק מנגל במתחם

5.     כניסה לבריכה רק בזמן מאושר ע"י המארגנים ובנוכחות מציל

6.     אין להביא בעל חיים למתחם

7.     חל איסור לעשן במתחם האוהלים ובאזור הריצה

כללי בטיחות

1.     החל מהשקיעה ועד הזריחה חובה וסט זוהר +פנס (+נצנץ אחורי)

2.     איסור ירידה ממתווה המסלול 

3.     חובה להישמע להוראות המארגנים

4.     חובת נוכחות לפחות נציג אחד בתדריך

5.     חובה לרוץ עם מכשיר סלולארי לכל רץ

6.     איסור מוחלט על ליווי עם אופנים

7.     כל משתתף מחויב לחתום על הצהרת בריאות

8.     כל משתתף חייב אישור מרופא להשתתף במרוץ

        הפרה של חוקי המרוץ ו/או כללי הבטיחות תגרור פסילה של כל הקבוצה

לוח זמנים

15/03/18

08:00 – פתיחת המתחם והתכנסות

09:00 – תדריך

09:30 – זינוק

17:00 – פסטה פארטי

19:30 – פתיחת אזור פויקה

16/03/18

09:00 – סגירת שטח היציאה (אין לצאת להקפה נוספת מעבר לשעה זו)

10:30 – cutoff 

11:00 – טקס סיום

13:00 – התפזרות

14:30 – סגירת המתחם

       ייתכנו שינויים בלוח הזמנים, יש להתעדכן בסמוך לאירוע

ביטול ושינוי של רישום

1.     שינוי שם קבוצה ניתן לבצע בתאום עם המארגנים, עד שבועיים לפני המרוץ, לאחר תאריך זה לא ניתן לשנות את שם הקבוצה

2.     ניתן לבצע החלפת רץ עד שבועיים לפני המרוץ.

3.     שינוי קטגוריה כרוך בתשלום של 19 ₪ לכל רץ.

4.     כל שינוי שמחייב זיכוי/חיוב כרוך בתשלום של 19 ש"ח.

5.     ביטול רישום למרוץ ניתן לבצע עד 60 יום לפני המרוץ ולקבל החזר של 75% מהתשלום, עד 30 יום לפני המרוץ יינתן החזר של 50% לאחר תאריך זה לא ניתן לקבל החזר.

6.     בקשות לשינוי/ביטול יש להגיש על גבי טופס זה בלבד https://www.znook.co.il/ChangeRequest.aspx

 

ביטול האירוע וא/ו שינוי תאריך האירוע

 

במידה והאירוע בוטל או שונה מועד האירוע ו/או כל שינוי אחר בניגוד לפרסומים וזאת כתוצאה מכוח עליון או מסיבה שאינה תלויה במארגנים לא ייחשב הדבר כהפרה מצד המארגנים והמשתתפים לא יהיו זכאים לפיצוי או החזר, המארגנים יפעלו במידת האפשר ועל פי שיקול דעתם הבלעדי לקיים אירוע חלופי בסמוך למועד המקורי.

כח עליון בתקנון זה משמעו, כל גורם שלמארגנים אין שליטה עליו ולפי דעתם עלול לפגום באירוע ו/או להוות סיכון, לרבות תנאי מזג אויר, מלחמה, שביתה, אסון טבע, פעולות איבה, אבל לאומי או כל גורם אחר שיש בו בכדי לפגום באירוע ו/או להוות סיכון

טיפים ודגשים 

7.     על המשתתפים לדאוג למזון למשך המרוץ

8.     הלינה הינה באתר קמפינג ובאחריות הרצים לרבות אוהלים

9.     מומלץ להגיע עם שתי זוגות נעלי ריצה לפחות

10. יש להגיע עם בגדי ריצה ארוכים וקצרים (בלילה קר בניצנה)

11. חשוב לבצע תאום ציפיות בתוך הקבוצה

12. חשוב להתאמן ע"פ תוכנית אימונים מתאימה לפני המרוץ

13. ניתן בתאום מראש לקבל בשעות הלילה רץ מלווה

 


 

 


 

שם פרטי ומשפחה: _________________________________________  

 

מספר ת.ז. _______________________________________________

1.      אני מצהיר שכל הפרטים שמסרתי בעת הרשמתי לאירוע דרך אתר ההרשמה באינטרנט, וביניהם:

תאריך לידה, מגדר, מספרי טלפון ועוד - הם נכונים ומדויקים".

2.      אני הח"מ מצהיר בזאת שעברתי בדיקות רפואיות ושהנני בריא וכשיר פיסית ונפשית לתחרות

"challenge24" (להלן תחרות), וכי התאמנתי לקראתה כנדרש.

3.      כמו כן אני מצהיר כי מצבי הגופני והנפשי נבדק ואושר, טרם המרוץ ע"י רופא מוסמך מטעמי.

4.      אני החתום מטה מצהיר בזאת שהנני מחזיק באישור רפואי בתוקף ע"פ "חוק הספורט" והנני עומד

בדרישות "חוק הספורט".

5.      אני הח"מ מצהיר גם, כי הנני משתתף בתחרות מתוך בחירתי האישית ומרצוני החופשי וללא שום

כפיה או שידול מצד גורם כלשהו. אני מכיר את המסלול ואת אופיו, ברור לי ואני מודע לעובדה כי מדובר בתחרות קשה, שכרוכה במאמץ גופני ונפשי קשה, ובסכנות שונות, שכוללות ריצה      באזורים פתוחים, וואדיות, נחלים וכו'.

6.      אני הח"מ מצהיר כי אין לי ולא יהיו לי כל תביעות מכל סוג שהוא, כלפי " challenge24", מנהל האירוע ו/או מי מטעמו, (להלן "המארגנים") ו/או כל מי שמעורב במישרין או בעקיפין בתחרות וכי כל נזק שיגרם לי ו/או לרכושי אם יגרם לי הוא על אחריותי שלי

ולא אבוא בטענות ובתביעות כלשהן כלפיי המארגנים, בני משפחותיהם, או מי שקשור אליהם

במישרין או בעקיפין. המארגנים לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו, שיגרם לי או למלווי, לרבות

נזקי גוף ונפש, שיגרמו לי לפני התחרות, במהלכה או לאחריה ו/או בקשר עמה.

7.      אני הח"מ מצהיר בזאת, שאני מכיר בזכותם של המארגנים למנוע את השתתפותי באירוע או לפסול

את השתתפותי במהלך התחרות, מכל סיבה שהיא, כפי שימצאו לנכון.

8.      אני הח"מ מתחייב בזאת למלא את כל ההוראות, התקנות והדרישות שמופיעות כאן או הוראות

שהמארגנים יחליטו עליהן לפני התחרות במהלכה או לאחריה.

9.      אני מתחייב לשפות אתכם בגין כל תביעה או דרישה שתועלה נגדכם על ידי או על ידי מי מכוחי או מטעמי בעניינים כאמור לעיל ולהלן.

10.  אני מצהיר בזאת כי אודיע ואעדכן את מארגני התחרות מבעוד מועד על כל שינוי שחל במצבי

הבריאותי מיום החתימה על מסמך זה ועד ליום התחרות בפועל.

11.  מוסכם עלי שהמארגנים ומי מטעמם ו/או נציגיהם, רשאים להשתמש בצילומים שלי במהלך התחרות לפניה ובסיומה לצרכים של פרסום, קידום מכירות או שיווק של התחרות או כל אירועים דומים שיארגנו המארגנים בעתיד.

 

עם הרשמתכם הינכם מאשרים תקנון זה

 

תאריך: ___________     חתימה: ________________________________________

 

 


תקנון השתתפות