Challenge 24 2018

15/03/2018שםתאורתאריך ושעהגילאיםלוח זמנים ומחירים
שמיניותצוותים של 8 משתתפים15/03/2018 07:00 18
-
120
הרשמהמסתיימת במחיר
מוקדמת
31/10/2017 23:59
250.00 ₪
רגילה
15/02/2018 23:59
275.00 ₪
מאוחרת
09/03/2018 23:59
300.00 ₪
רביעיותצוותים של 4 משתתפים15/03/2018 07:00 18
-
120
הרשמהמסתיימת במחיר
מוקדמת
31/10/2017 23:59
290.00 ₪
רגילה
15/02/2018 23:59
320.00 ₪
מאוחרת
09/03/2018 23:59
350.00 ₪
זוגותצריך 2 לטנגו15/03/2018 07:00 18
-
120
הרשמהמסתיימת במחיר
מוקדמת
31/10/2017 23:59
330.00 ₪
רגילה
15/02/2018 23:59
365.00 ₪
מאוחרת
09/03/2018 23:59
400.00 ₪
בודדים 12השתתפות סולו ל12 שעות15/03/2018 07:00 18
-
120
הרשמהמסתיימת במחיר
מוקדמת
31/10/2017 23:59
340.00 ₪
רגילה
15/02/2018 23:59
380.00 ₪
מאוחרת
09/03/2018 23:59
420.00 ₪
בודדים 24השתתפות סולו ל 24 שעות15/03/2018 07:00 18
-
120
הרשמהמסתיימת במחיר
מוקדמת
31/10/2017 23:59
370.00 ₪
רגילה
15/02/2018 23:59
410.00 ₪
מאוחרת
09/03/2018 23:59
450.00 ₪
רץ-מלווהרישום למלווי רצים ומלווי קבוצות15/03/2018 07:00 18
-
120
הרשמהמסתיימת במחיר
רגילה
15/02/2018 23:59
150.00 ₪